REGULAMIN SERWISU AMELIA-WEDDING

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Informacje o Sprzedawcy
§2. Korzystanie z Serwisu
§3. Ochrona danych osobowych
§4. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej
§5. Próbki

ROZDZIAŁ II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 

§6. Zaproszenie do negocjacji
§7. Złożenie zamówień z użyciem Formularza
§8. Przyjecie zamówienia. Zawarcie umowy
§9. Cofnięcie zamówienia
§10 Rozszerzenie zamówienia
§11. Złożenie zamówień z użyciem Kreatora


ROZDZIAŁ III. WYKONANIE UMÓW 

§12. Płatność
§13. Dostawa Produktu
§14. Odbiór przesyłki

ROZDZIAŁ IV. ZWROTY I REKLAMACJE

§15. Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy
§16. Rękojmia i postępowanie reklamacyjne

ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§17. Postanowienia końcowe
§18. Własność intelektualna


ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 [Informacje o Sprzedawcy]
1. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień i wykonywania umów w Serwisie  amelia-wedding ("System"), znajdującym się pod adresem internetowym www.amelia-wedding.pl (Regulamin)
2. Serwis prowadzi działalność na terytorium RP w zakresie wykonywania na indywidualne zamówienia Kupujących ("Kupujący") zaproszeń oraz zawiadomień ślubnych i innej papeterii weselnej  oraz dodatków weselnych lub związanych z imprezami podobnymi, takimi jak na przykład chrzest, komunia, rocznica, bankiet, takich jak zaproszenia ślubne, winietki (wizytówki z imiona i nazwiskami gości na stół), pudełka na ciasto, podziękowania dla gości i dla rodziców (pudełeczka, lizaki, czekoladki, słoiczki z konfiturą), tablice stołów, księga gości (w postaci ksiąg lub obrazów na odciski palców), menu weselne, zawieszki na alkohol, etykiety na butelki, magnesy), podziękowania (pudełeczka, lizaki, czekoladki, magnesy, słoiczki z konfiturą), próbki, zwanych dalej łącznie: "Produktami".
3. Wszelkie Produkty są rzeczami nieprefabrykowanymi, wytworzonymi według specyfikacji Kupującego, na jego indywidualne zamówienie oraz służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w rozumieniu art. 38 pkt 3) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach (Dz. U. z 2014 r., nr 827)
4. Właścicielem Serwisu ("Sprzedawca") jest: Szymon Jędrzejczak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: NewNetwork.pl Szymon Jędrzejczak, ul. Cicha 10/1, 72-100 Goleniów, NIP: 955-201-67-71, Regon: 320785832, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki, Nr rachunku bankowego i nazwa Banku: 56 1140 2004 0000 3202 6681 8030, mBank
5. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się:
a. Drogą elektroniczną – przez pocztę elektroniczną na adres e-mail: e-mail: biuro@amelia-wedding.pl
b. Przez telefon kontaktowy: (91) 886 07 10. Kontakt ze Sprzedawcą przez telefon może wiązać się z obowiązkiem uiszczenia opłat telefonicznych jak za połączenie telefoniczne według stawki operatora. Nie pobiera się wyższych niż wynikające z tych stawek opłat za korzystanie z linii telefonicznej.
c. osobiście :
- w siedzibie Sprzedawcy Goleniów ul. Cicha 10
- w oddziale Sprzedawcy: Szczecin, ul. Leszczynowa 19A/U
W każdym wypadku w dni robocze w godzinach:
- od 8.30 do 15.00 (Goleniów)
- od 8.00 do 18.00 (Szczecin)
6. Przez dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Przez godziny robocze uważa się godziny w dniach roboczych.
7. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym w formie elektronicznej (drogą elektroniczną), tj. na adres e-mail podany przez Kupującego przy Rejestracji lub przy składaniu zamówienia (jeśli Kupujący Rejestracji nie dokonał).
8. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają bezwzględnie obowiązującym przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Kupujący jest konsumentem. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, nie ma on zastosowania w obrocie konsumenckim i Sprzedawca nie będzie go stosował w umowach z konsumentami.
9. Autorskie prawa majątkowe do treści znajdujących się na stronie Sklepu przysługują Sprzedawcy. W szczególności zabrania się wykorzystywania zdjęć i opisów Produktów w Internecie, chociażby nie były one przedmiotem prawa autorskiego; stanowi to czyn nieuczciwej konkurencji. Stawkę opłaty za udzielenie przez Sprzedawcę zgody na wykorzystanie w Internecie jednego zdjęcia Produktu ustala się na minimum 50 (pięćdziesiąt) zł + VAT za każdy rozpoczęty rok wykorzystywania.
10. Wszystkie nazwy towarów oraz znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i na stronach Sklepu zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

§2 [Korzystanie ze Sklepu]
1. Do korzystania ze Sklepu wymagane są:
a. uprzednia akceptacja Regulaminu – następuje ona z chwilą dokonania Rejestracji, a jeśli Kupujący nie dokonał Rejestracji - przy wysłaniu szczegółów Zamówienia do Sprzedawcy.
b. oraz zobowiązanie się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad przez Kupującego.
2. Ze Sklepu może korzystać każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna lub osoba prawna.
3. Do korzystania ze Sklepu wymagane są: stały dostęp do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0 oraz czynnie i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
4. Możliwe jest dokonania Rejestracji w Sklepie, z tym, ze nie jest ona konieczna, aby z niego korzystać. Rejestracja umożliwia jednak dostęp do wielu funkcjonalności Serwisu niedostępnych dla Kupującego niezarejestrowanego, takich jak:
a. możliwość zapisania swojej pracy pod wybraną nazwą i powrót do niej w dowolnym czasie i z dowolnego komputera;
b. dostęp do historii zamówień;
c. możliwość ponownego zamówienia raz już zakupionego Produktu, z możliwością modyfikacji;
d. zwiększona ilość miejsca na zdjęcia na Naszym serwerze;
e. możliwość otrzymywania informacji o Naszych promocjach (wyłącznie, jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę);
f. możliwość bezpośredniego wpływania na funkcjonalność Serwisu i ofertę produktową poprzez zgłaszanie pomysłów Kupującego, ankiety, a w przyszłości tworzenie grafik i dodawanie zdjęć do bazy Serwisu.
W szczególności Kupujący zarejestrowany może zarządzać jego adresami i zamówieniami poprzez korzystanie z następujących opcji:
- dodaj mój pierwszy adres;
- historia i szczegóły jego zamówień;
- pokwitowania;
- adresy;
- informacje osobiste;
- kupony;
- projekty;
- zdjęcia;
- faktury.
5. Rejestracji dokonuje się w następujący sposób:
•    Kupujący klika na ikonkę "Twoje Konto" oraz następnie "Zarejestruj się"
•    Zostaje przeniesiony do panelu „Rejestracja” i podaje następujące dane:
1.    Adres e-mail;
2.    Imię;
3.    Nazwisko
4.    Hasło (dwukrotnie)
5.    Płeć i stan cywilny (nieobowiązkowo)
6.    data urodzenia (nieobowiązkowo)
•    Kupujący potwierdza prawidłowość danych, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Z tą chwilą Rejestracja jest dokonana i dla Kupującego tworzone jest Konto w Sklepie.
•    Na podany adres e-mail wysłana zostaje wiadomość z linkiem potwierdzającym dokonanie Rejestracji.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.
7. Konto jest niezbywalne i nie może być udostępniane jakimkolwiek innym osobom,  w tym członkom rodziny, znajomym itp. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki użycia jego Konta przez osobę nieuprawnioną. Kupujący jest obowiązany do:
- przechowywanie danych do Konta (login, tj. adres e-mail oraz hasło) w bezpiecznym miejscu;
- nieujawniania nikomu hasła do Konta;
- regularnej zmiany hasła do Konta;
- niezwłocznego zawiadomienia Sprzedawcy w przypadku powzięcia podejrzenia, iż ktoś używa Konta bez zgody Kupującego.
- nieujawniania nikomu hasła do swojego adresu e-mail, gdyż na ten adres wysyłane jest nowe hasło dla Kupującego, w przypadku jego zapomnienia.
8. Kupujący dokonuje zalogowania się do Konta poprzez podanie loginu (którym jest adres e-mail) oraz hasła. Hasło tworzy on przy dokonywaniu rejestracji. Hasło musi składać się z minimum 5 znaków i może zawierać litery i cyfry, nie są dozwolone inne znaki. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia opcji „zapamiętaj hasło”. Jeśli Kupujący zapomni hasła, wówczas kilka on na ikonkę "Zapomniałem hasła", podaje adres e-mail użyty podczas rejestracji i na ten adres e-mail Sprzedawca wysyła nowe hasło.
9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Kupujących jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Kupujący.
10. Wszelkie dane podawane przez Kupującego w czasie Rejestracji, jak i w czasie korzystania ze Sklepu muszą być zgodne z prawdą i powinny dotyczyć jego. Za skutki podania nieprawdziwych danych lub też zatajenia prawdziwych danych, jak i podanie danych niedotyczących tego Kupującego lub dotyczących innej osoby, Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich jak i Sprzedawcy. Kupujący jest obowiązany do bieżącego aktualizowania wszelkich podanych w Sklepie danych (np. w sytuacji zmiany adresu e-mail, zmiany numer kontaktowego, zmiany adresu do wysyłki). Sprzedawca nie odpowiada za brak aktualizacji danych przez Kupującego (np. Kupujący zmienił adres i nie zaktualizował danych w Koncie, a przesyłka została wysłana pod poprzedni adres zgodnie z danymi w Koncie).
11. Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego wszelkimi kosztami wynikającymi z podania nieprawidłowych danych. Wszelkie koszty związane ze zmianą adresu dostawy (gdy zamówienie jest w trakcie dostawy) ponosi Kupujący. Kupujący zobowiązany jest zapewnić obecność swoją lub innej upoważnionej osoby w miejscu, do którego Produkt ma być dostarczony. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za nieprzekazanie Produktu Kupującemu przez upoważnioną przez Kupującego osobę, która Produkt odebrała (np. sytuacja, gdy Produkt odebrał ktoś z rodziny, sąsiad).
12. Dokonując zakupu Kupujący wskazuje, czy dokonuje go jako „osoba prywatna” czy też „firma”. W przypadku gdy wybrał on opcję „osoba prywatna” oznacza to, iż Produkt nabywa w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową i jest on konsumentem, w przypadku gdy wybrał on opcję „firma” oznacza to, iż Produkt nabywa w celu bezpośrednio związanym z działalnością gospodarczą lub zawodową i nie jest on konsumentem.
13. W każdym momencie korzystania ze Sklepu Kupujący zarejestrowany ma możliwość wylogowania się ze swojego Konta.

§3 [Ochrona danych osobowych]
1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Kupujących.
2. Kupujący podaje następujące dane:
a. przy dokonywaniu Rejestracji:
- obowiązkowo: imię, nazwisko, adres e-mail
- nieobowiązkowo: płeć i stan cywilny, data urodzenia
b. po dokonaniu Rejestracji:
- obowiązkowo: adres (ulica, numer domu, lokalu, kod pocztowy, kraj), numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego
- nieobowiązkowo: nazwa firmy, dodatkowy numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego, dodatkowy adres do wysyłki, dane do faktury (NIP), zdjęcia, inne dodatkowe informacje
c. przy składaniu zamówienia bez dokonywania Rejestracji:
- obowiązkowo: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania (ulica, numer domu, lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj),
- nieobowiązkowo: adres do wysyłki, jeśli jest inny niż adres zamieszkania, dane osoby upoważnionej do odbioru przesyłki: imię, nazwisko, numer telefonu (jeśli jest inna niż Kupujący). Jeżeli Kupujący wskazuje inną niż on sam osobę upoważnioną do odbioru przesyłki, to za jej działania lub zaniechania odpowiada jak za własne.
3. Podanie danych obowiązkowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie ma możliwości zawarcia i wykonania tej umowy.
4. Sprzedawca wykorzystuje dane osobowe Kupujących w celu korzystania przez nich z Serwisu, w szczególności przyjmowania, obsługi i realizacji zamówień oraz w celach rozliczeń i komunikacji z Kupującymi, na co Kupujący wyraża zgodę. Sprzedawca może wykorzystywać także dane osobowe Kupujących w celu wysyłania im informacji handlowej, jeśli wyrazili na to zgodę na zasadach określonych w §4.
5. Kupujący oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:
a. Prawie wglądu do jego danych osobowych, żądania ich korekty, uzupełnienia oraz usunięcia, taką wolę zgłasza on Sprzedawcy drogą elektroniczną;
b. Adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych (tj. Sprzedawcy)
c. Przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są:
- Pracownicy Sprzedawcy lub osoby świadczące usługi na rzecz Sprzedawcy, w zakresie związanym z działalnością Serwis;
- Wydzierżawiający serwer, na którym znajduje się serwis;
- Podmiot administrujący serwerem, na którym znajduje się Serwis.

§4 [Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej]
1. Kupujący może, ale nie musi, podczas dokonywania Rejestracji lub później, wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowej lub materiałów marketingowych – np. elektronicznego biuletynu (Newsletter), informacji o promocjach, wydarzeniach, towarach czy usługach oferowanych przez Sprzedawcę, innych portalach internetowych prowadzonych przez Sprzedawcę przez podanie swojego adresu e-mail w polu „Newsletter”. Informacje/materiały będą wysyłane drogą elektroniczną na ten adres e-mail.
2. Zgoda, o której mowa wyżej może być odwołana w każdym czasie przez ponowne wpisanie swojego adresu e-mail w polu „wypisz mnie z Newslettera” na stronie Serwisu www.amelia-wedding.pl
3. Każdemu zarejestrowanemu Kupującemu Sprzedawca może wysyłać drogą elektroniczną, niezależnie od wyrażenia przez niego zgody, o której mowa wyżej, informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiały marketingowe, niezbędne do korzystania przez niego z Serwisu, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa lub Regulaminu lub konieczne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub Regulaminu jak i informacje o nowych funkcjonalnościach Serwisu.
4. Sprzedawca może tworzyć nowe funkcje Serwisu, jak i zmieniać lub modyfikować dotychczasowe, o czym zawiadomi Kupującego zarejestrowanego drogą elektroniczną, o ile te funkcje go dotyczą.

§5 [Próbki Produktów]

Kupujący ma możliwość otrzymania próbek Produktów w formie proponowanych zestawów (cena obejmuje także koszty przesyłki). Zestawy próbek nie podlegają modyfikacjom (zestaw zawiera zaproszenie, winietkę, zawieszkę, menu, pudełko na cukierki[bez cukierków] oraz bilecik), tekst jest przykładowy i zawiera losowe dane. Wysyłka próbek następuje poprzez przesyłkę kurierską.


ROZDZIAŁ II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY

§6 [Zaproszenie do negocjacji]
1. Treści zawarte na stronie Serwisu, w tym w szczególności prezentacje i opisy Produktów nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Kupującego.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Produktów oraz cen Produktów znajdujących się na stronie Serwisu oraz przeprowadzenia i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży w każdym czasie.
3. Rabaty i promocje, jakie Kupujący mogą otrzymać na zakupy, nie łączą się.
4. Kupujący może złożyć Zamówienie w sposób dwojaki:
a. z użyciem formularza na stronie internetowej lub
b. poprzez kreator zamówień ("Kreator")

§7 [Złożenie zamówienia z użyciem Formularza]


1. Składa się ono z następujących etapów:
a. Kupujący wysyła formularz zawierający szczegóły oczekiwanego Zamówienia;
b. Grafik Sprzedawcy sporządza Projekt - według szczegółów określonych przez Kupującego w formularzu;
c. Kupujący może zgłaszać poprawki do Projektu aż do wypracowania satysfakcjonującej go wersji Projektu
d. Kupujący akceptuje Projekt i składa Zamówienie;
e. Sprzedawca przyjmuje Zamówienie do realizacji.

Określenie szczegółów zamówienia
2. Jeśli Kupujący uprzednio nie dokonał Rejestracji, akceptuje on Regulamin najpóźniej przy wysłaniu szczegółów Zamówienia do Sprzedawcy.
3. Złożenie Zamówienia poprzez Formularz wygląda następująco:
a. Kupujący klika na Produkt, który go interesuje;
b. podaje on dane osobowe wskazane w par. 3
c. wybiera on formę płatności oraz wysyłki;
d. podaje on:
- ilość zamawianych Produktów, ze wskazaniem - w przypadku zaproszeń, ile ma być spersonalizowanych, ile wykropokowanych, w przypadku zawiadomień - ile ma być spersonalizowanych, a ile wykropokowanych
- listę gości (należy przesłać ją na adres: biuro@amelia-wedding.pl). Lista gości jest wykorzystywana w Zaproszeniach w takiej formie, w jakiej Sprzedawca otrzymuje ją od Kupującego, nie ingeruje w jej treść ani błędy, np. ortograficzne (błędy w nazwiskach czy imionach gości).
- wzór zaproszenia;
- wzór wnętrza (szaty graficznej);
- numer czcionki na okładkę;
- napis na okładce zaproszenia i zawiadomienia;
- numer tasiemki
- rodzaj papieru
- cyrkonię ;
- rodzaj kopert i ich ilość;
- treść zaproszenia
- dodatkowe uwagi:
e. bezpośrednio przed przesłaniem szczegółów Zamówienia Kupujący ma możliwość zapoznania się z głównymi cechami zamawianego Produktu (opisem i informacjami o nim, widocznymi po kliknięciu na jego nazwę, w szczególności z danymi technicznymi i parametrami), sposobem porozumiewania się ze Sprzedawcą, łącznej cenie wraz z podatkami, opłatami za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innymi kosztami oraz minimalnym czasie trwania zobowiązań wynikających z umowy.
f. najpóźniej na początku składania Zamówienia Kupujący uzyskuje jasne i czytelne informacje o ewentualnych ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności
g. Kupujący zapoznaje się z Regulaminem i akceptuje go.
f. Kupujący klika "wyślij", co oznacza wysłanie szczegółów Zamówienia do Sprzedawcy.
3. Jedno Zamówienie może dotyczyć minimum 30 sztuk jednego wzoru Zaproszenia i/lub Zawiadomienia i/lub dodaktów ślubnych (winietek, zawieszek, pudełeczek, itp). 
 
Wysłanie Projektu
4. Po otrzymaniu szczegółów Zamówienia, grafik (działający w imieniu Sprzedawcy) wysyła Kupującemu, na e-mail, w formacie PDF, w orientacyjnym terminie do 4 dni roboczych od otrzymania Zamówienia sporządzony na podstawie danych zawartych w Formularzu Projekt Produktu, zwany dalej: "Projektem". Termin ten może ulec wydłużeniu w zależności od nakładu pracy potrzebnego na sporządzenie Projektu.
5. Wysłanie Zamówienia nie rodzi po stronie Kupującego obowiązku jego późniejszej akceptacji ani zawarcia umowy ze Sprzedawcą.
6. Na Projekcie elementy upiększające są zaznaczone symbolicznie, w którym będą miejscu, nie ukazują koloru i faktury.
7. Kupujący ma prawo zgłaszać poprawki do Projektu, opisując je w e-mailu do grafika. Grafik po otrzymaniu zgłoszenia poprawek prześle Kupującemu poprawiony Projekt , w terminie 1-2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia poprawek. Termin ten może ulec wydłużeniu w zależności od nakładu pracy potrzebnego na poprawienie Projektu. Zgłaszanie poprawek jest darmowe i Kupujący może je zgłaszać do momentu uzyskania satysfakcjonującego go wyglądu zamawianego Produktu.
8. Na etapie od złożenia Zamówienia do akceptacji Projektu Kupujący i Sprzedawca nie mają obowiązku realizacji zamówienia i w każdej chwili mogą się z niego wycofać, bez żadnych roszczeń i kosztów. W szczególności Sprzedawca może odmówić sporządzenia Projektu lub uwzględniania poprawek, w przypadku
- błędów w procesie składania Zamówienia;
- gdy sporządzanie Projektu lub rozpatrzenie zgłoszonych poprawek wymagałoby nadmiernego nakładu pracy, czasu lub środków;
- gdy istnieją wątpliwości co do przestrzegania przez Kupującego Regulaminu;
- gdy istnieją wątpliwości co do wiarygodności lub tożsamości Kupującego.

Akceptacja Projektu (złożenie Zamówienia)

10. Przed dokonaniem akceptacji Projektu Kupującemu wyświetlana jest strona z widocznymi szczegółami Zamówienia. Jednocześnie pojawia się przycisk z widocznymi słowami "Akceptują Projekt i składam Zamówienie z obowiązkiem zapłaty". Z chwilą kliknięcia na ten przycisk następuje złożenie przez Kupującego Zamówienia - o szczegółach określonych w zaakceptowanym Projekcie. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie przez niego  oferty (w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego) zawarcia umowy o wykonanie Zamówienia o szczegółach określonych w zaakceptowanym Projekcie.
11. Z chwilą złożenia Zamówienia Kupujący oświadcza, iż akceptuje Projekt w całości, iż sprawdził poprawność wszystkich danych, w szczególności iż brak jest błędów ortograficznych, stylistycznych czy interpunkcyjnych, literówek. Po akceptacji Projektu Kupujący nie ma już możliwości wprowadzania zmian w treści Produktu, personalizacji, rodzaju, koloru, papieru oraz elementach ozdobnych (tasiemka, cyrkonia). Zamówienie zostanie wykonane według zaakceptowanego Projektu. Akceptacja Projektu jest równoznaczna z tym, iż Kupujący chce otrzymać Produkt o takiej treści i w takiej formie, w jakiej zostały przedstawione w Projekcie.
12. Kupujący nie może powoływać się na niezgodność treści lub formy Projektu z jego oczekiwaniami, jeśli taka treść lub forma zostały przez niego zaakceptowane.
13. Sprzedawca ma obowiązek - najpóźniej z chwilą złożenia oferty przez Kupującego, będącego konsumentem, uzyskania jego wyraźnej zgody na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Sprzedawcy.

Potwierdzenie złożenia zamówieniach
14.  Sprzedawca potwierdza Kupującemu złożenie Zamówienia poprzez wyświetlenie mu strony "podsumowanie" jak i drogą elektroniczna (Potwierdzenie złożenia zamówienia). Sprzedawca może również poprosić go o dodatkowe sprecyzowanie oferty i zweryfikować dane podane przez niego przy dokonywaniu Rejestracji lub składaniu zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia jest jedynie informacją o dostarczeniu zamówienia do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy i nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty kupna przez Sprzedawcę, nie stanowi również potwierdzenia dostępności Produktu u Sprzedawcy. Kupujący może także pobrać szczegóły zamówienia w formie pliku PDF.
15. Sprzedawca może wyświetlać Kupującemu informacje o statusie Zamówienia (jeśli Kupujący dokonał Rejestracji, może status Zamówienia obejrzeć w „Historii zakupów”):
a. W trakcie kompletowania – nie wszystkie zamówione Produkty są dostępne (lub żaden nie jest dostępny) i należy oczekiwać na potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji
b. Przyjęcie zamówienia do realizacji – z tą chwila następuje zawarcie umowy o wykonanie Produktu;
c. Oczekiwanie na płatność – zamówienie zostało przyjęte do realizacji, ale nie zostało opłacone.
d. Opłacone – zamówienie zostało przyjęte do realizacji oraz opłacone.
e. Wysłane – zamówione Produktu zostały wysłane.
f.  Anulowane- zamówienie zostało anulowane.

§8 [Przyjęcie zamówienia. Zawarcie Umowy]
1.    Zawarcie umowy o wykonanie Zamówienia o szczegółach określonych w zaakceptowanym przez Kupującego Projekcie następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę (status Zamówienia: Przyjęcie zamówienia do realizacji). Sprzedawca poinformuje Kupującego drogą elektroniczną, o przyjęciu zamówienia. Przyjęcie zamówienia do realizacji powinno nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia. Brak informacji od Sprzedawcy w tym terminie nie oznacza przyjęcia zamówienia. Sprzedawca może w każdym wypadku odmówić przyjęcia zamówienia i lub przedłużyć termin przyjęcia zamówienia, o którym mowa wyżej.
2.    W terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy, nie później niż do dnia dostarczenia Produktu, Sprzedawca przekazuje Kupującemu będącemu konsumentem, na jego adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy o wykonanie Zamówienia. Po zawarciu Umowy następuje Sprzedawca wykonuje Produkty, w razie potrzeby drukuje je i wykańcza.

§9 [Cofnięcie zamówienia]
1. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie, zawiadamiając o tym Sprzedawcę drogą elektroniczną, do chwili przyjęcia zamówienia.
2. Jednakże w przypadku pomyłki Kupującego co do ilości zamawianego Produktu lub błędnego naliczenia zamówienia przez system, Kupujący ma prawo do zmiany zamówienia w ciągu 2 godzin od przyjęcia zamówienia. Po dokonaniu korekty zamówienia Sprzedawca wysyła Kupującemu e-mail, w którym znajdować się będzie potwierdzenie zmienionego zamówienia oraz dalsze instrukcje.
3. W przypadku zmiany w zamówieniu, traktowana jest ona jak złożenie nowego zamówienia, ze wszystkimi konsekwencjami opisanymi w §6-8.

§10 [Rozszerzenie zamówienia]
Kupujący może zamówić dodatkowe ilości zamówionych Produktów (np. dodatkowe zaproszenia). Minimalna ilość dodatkowych Zaproszeń przy domawianiu to 20 sztuk. W związku z czym bardzo prosimy o rozważenia zamówienia od razu większej ilości zaproszeń (np. w ilości około 10 sztuk), gdyż przydają się zaproszenia awaryjne. Przy rozszerzeniu Zamówienia dopuszczalne są drobne zmiany w tekście, np. zmiana daty potwierdzenia przybycia.

§11 [Złożenie Zamówienia z użyciem Kreatora]

Do składania Zamówień z użyciem Kreatora odpowiednie zastosowanie mają przepisy dotyczące składania Zamówień z użyciem Formularza, z tym że:
1. Kupujący sam tworzy Projekt Produktu w kreatorze on-line, dotyczy to treści, kroju czcionki, koloru tekstu, koloru elementów upiększających, oraz ich umiejscowienia.
2. Po utworzeniu Projektu Serwis automatycznie wysyła Kupującemu plik w formacie JPG z tym Projektem do wglądu i akceptacji.
3. Kupujący może dokonywać poprawek w Projekcie, po każdym naniesieniu poprawek Serwis automatycznie wysyła Kupującemu plik w formacie JPG lub PDF z poprawionymi Projektem do wglądu i akceptacji.
4. Po uzyskaniu satysfakcjonującego go wyglądu Projektu Kupujący akceptuje go i składa Zamówienie.
5. Sprzedawca nie ma obowiązku przeszkolenia Kupującego z zakresu obsługi Kreatora. Kupujący jest obowiązany uczynić to samodzielnie.

ROZDZIAŁ III. WYKONANIE UMOWY

§12 [Płatność]
1. Ceny Produktów prezentowanych na stronie internetowej Serwisu podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT (w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami), nie zawierają kosztów przesyłki (które obejmują także koszty pakowania, przygotowania paczki oraz transportu).
2. Przy złożeniu zamówieniu wyświetla się Cena oraz informacje o wszelkich opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach -  według cennika każdorazowo widocznego dla Kupującego przed złożeniem zamówienia. Są one wiążące od chwili przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
3. Sprzedawca wysyła Kupującemu informacje niezbędne do dokonania płatności w potwierdzeniu złożenia zamówienia.
4. Kupujący dokonuje zapłaty za Produkt w następujących formach płatności:
a. Przelew
•    wpłata należności za zamówienie bezpośrednio na wskazane przez Sklep konto. W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer Zamówienia i ewentualnie nazwisko osoby składającej Zamówienie, co ułatwi identyfikację wpłaty. Wpisanie innych danych może uniemożliwić realizację Zamówienia lub znacznie je opóźnić
•    wpłata należności za pośrednictwem PayPal 
b. Pobranie – płatność przy odbiorze
c. Gotówka – płatność możliwa jedynie w przypadku odbioru osobistego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru Produktu.
5. Sprzedawca nie może żądać od Kupującego będącego konsumentem opłaty za skorzystanie z określonego sposobu zapłaty przewyższającej poniesione przez Sprzedawcę koszty w związku z tym sposobem zapłaty.
6. Do Ceny doliczane są koszty przesyłki według cennika każdorazowo widocznego dla Kupującego przed złożeniem zamówienia. Kupujący ma do dyspozycji następujące sposoby przesyłki:
•    list polecony Poczta Polska – koszt [5 zł]
•    Przesyłka kurierska
•    Odbiór osobisty w siedzibie firmy (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru Produktu).
W wypadku zaproponowania przez Kupującego innego sposobu dostawy, zaakceptowanego przez Sprzedawcę, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Kupującego z chwilą powierzenia przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi wybranemu przez Kupującego, jeśli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Kupującego. 
7. Koszt wysyłki uzależniony jest od formy płatności i wynosi od 18 zł do 30 zł.
8. Datą zapłaty Ceny wraz z kosztami przesyłki jest data uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
9. Po otrzymaniu zapłaty do każdego zamówienia Kupujący może otrzymać fakturę VAT, jeśli zgłosił taką chęć najpóźniej w momencie złożenia zamówienia. W takim wypadku Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu Kupującego.
10. Kupujący jest obowiązany zapłacić Cenę w terminie 7 dni od przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę i zarazem potwierdzeniu przez Sprzedawcę wysokości Ceny. W przypadku braku zapłaty tej umowa uważana jest za niezawartą (status Zamówienia „anulowane”), chyba że Sprzedawca wyrazi zgodę drogą elektroniczną na zapłatę Ceny przez Kupującego w późniejszym terminie.

§13 [Dostawa Produktu]
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
2. Czas realizacji zamówienia wynosi 10 dni roboczych. Przez czas realizacji zamówienia rozumie się czas od dnia zaakceptowania projektu Zamówienia do dnia, w którym paczka zostanie przekazana firmie kurierskiej. Czas ten ulega przedłużeniu o czas między przyjęciem Zamówienia a dokonaniem zapłaty Ceny wraz z kosztami wysyłki przez Kupującego, chyba że Kupujący wybrał płatność za pobraniem.
3. Warunkiem wysłania Produktu jest dokonanie przez Kupującego zapłaty Ceny wraz z kosztami przesyłki, chyba że Kupujący wybrał płatność za pobraniem.
4. Z ważnych powodów (np. niesprzyjające warunki pogodowe, mróz, śnieg, duże opady deszczowe), czas realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 2 może ulec wydłużeniu. W takim wypadku Sprzedawca informuje Kupującego, podając przyczynę opóźnienia oraz prawdopodobny czas realizacji zamówienia. W takim wypadku Kupujący może od umowy odstąpić w terminie 10 dni od dnia doręczenia informacji od Sprzedawcy. Odstąpienie Kupującego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Sprzedawca zwraca uiszczoną przez Kupującego kwotę.
5. Z chwilą wydania Kupującemu będącemu konsumentem Produktu przechodzi na niego niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Za wydanie Produktu uważa się powierzenie przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi (doręczycielowi), jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika (doręczyciela) przez Kupującego będącemu konsumentem.


§14 [Odbiór przesyłki]
1. Przesyłka jest dostarczana za pośrednictwem doręczyciela wskazanego przez Sprzedawcę („Doręczyciel”), zgodnie ze sposobem dostawy wybranym i opłaconym przez Kupującego.
2. Z chwilą przekazania Produktu do wysyłki (powierzania go przez Sprzedawcę przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia), następuje wydanie Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przepisu tego nie stosuje się, gdy Kupującym jest Konsument.
3. Doręczyciel doręcza przesyłkę w godzinach od 8 do 17 w dni robocze. Doręczyciel może ustalić z Kupującym szczegółowy termin doręczenia.
4. Jeśli Doręczyciel nie zastanie Kupującego, pozostawia awizo. Jeśli Kupujący nie odbierze Produktu w terminie 10 dni od dnia pozostawienia awiza, Sprzedawca może odstąpić od Umowy i zwrócić Kupującemu uiszczoną kwotę Ceny pomniejszoną o koszty zwrotnej przesyłki Produktu w terminie 14 dni od doręczenia przesyłki zwrotnej.
5. W momencie odebrania przesyłki Kupujący jest zobowiązany, w obecności Doręczyciela:
o    Sprawdzić ogólny stan przesyłki;
o    Sprawdzić, czy opakowanie jest oryginalne;
o    Sprawdzić, czy opakowanie nie jest naruszone;
o    Jeśli przesyłka nie jest naruszona i w opakowaniu oryginalnym, otworzyć paczkę i sprawdzić, czy zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy Produkt nie jest uszkodzony.
6. Kupujący w przypadku, gdy opakowanie nie jest oryginalne lub jest naruszone lub zawartość nie jest zgodna z Zamówieniem lub Produkt jest uszkodzony, zobowiązany jest odmówić odbioru przesyłki, spisać protokół i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Protokół podpisują Doręczyciel oraz Kupujący. Protokół powinien zawierać:
1.    Datę i godzinę, miejsce sporządzenia;
2.    Oznaczenie Doręczyciela i Kupującego (imię, nazwisko, numer PESEL) oraz adres zamieszkania Kupującego;
3.    Numer zamówienia;
4.    Oznaczenie firmy, która dokonuje doręczenia;
5.    Wskazanie Produkt;
6.    Dokładny opis uszkodzeń – należy wskazać, która część lub komponent jest uszkodzony i na czym uszkodzenie polega, a jeśli brakuje części lub komponentów – wskazać brakujące, jeśli część lub komponent jest inna niż zamawiana – wskazać o jakie części lub komponenty chodzi.
7. Brak sporządzenia protokołu lub jego nieprawidłowe sporządzenie nie może stanowić wyłącznej podstawy do nie uwzględnienia Reklamacji przez Sprzedawcę w przypadku, gdy Kupujący jest konsumentem. Jeśli Kupujący nie jest konsumentem, brak sporządzenia protokołu lub jego nieprawidłowe sporządzenie może stanowić wyłączną podstawę do nie uwzględnienia Reklamacji i wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
8. Wraz z Produktem Kupujący otrzymuje:-
- paragon fiskalny lub fakturę VAT jeśli wyraził chęć jej otrzymania;
- niniejszy Regulamin;
9. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy „za pobraniem” i nie odbiera przesyłki, jest on obowiązany do zwrotu poniesionych przez Sprzedawcę kosztów przesyłki do Kupującego i od Kupującego do Sprzedawcy oraz wszelkich innych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę oraz naprawienia szkody, którą Sprzedawca poniósł.

ROZDZIAŁ IV. ZWROTY I REKLAMACJE

§15 [Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy]

Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach (Dz. U. z 2014 r., nr 827 Kupującemu będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdyż przedmiotem świadczenia jest  rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§16 [Rękojmia i postępowanie reklamacyjne]

1. W przypadku, gdy Produkt jest wadliwy, Kupującemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i następnych.
2. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem, Sprzedawca nie odpowiada za działania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy, którym wykonywanie tej umowy powierza lub z pomocą których tą umowę wykonuje (np. operatorzy płatności, banki, firma kurierska, poczta).
3. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona, a z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania - ograniczona jest do sytuacji, gdy można mu przypisać winę umyślną lub rażące niedbalstwo.
4. Kupujący zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Sprzedawcę na piśmie, załączając szczegółowy opis wady Produktu („Reklamacja”).
5. Reklamacje składa się poprzez jej przesłanie wraz z reklamowanym Produktem (ewentualnie materiałem zdjęciowym), oraz paragonem lub fakturą VAT (jeśli Kupujący go otrzymał), dokumentującymi dokonanie zakupu do Sprzedawcy oraz protokołem, o którym mowa w §14 ust. 6 (jeśli został sporządzony). Sprzedawca nie odpowiada za zaginięcie lub uszkodzenie przesyłki w transporcie dokonywanym na zlecenie Kupującego. Jeśli Kupujący jest konsumentem, brak paragonu, materiału zdjęciowego oraz protokołu nie może stanowić wyłącznej podstawy odmowy uwzględnienia reklamacji, jeśli okoliczności zakupu Produktu mogą być ustalone na podstawie innych dowodów.
6 Reklamowany Produkt nie może być wysyłany Sprzedawcy za pobraniem
7. Sprzedawca odmówi uwzględnienia reklamacji, gdy:

a. różnica w kolorze między produktem finalnym, a próbką będzie wielka i będzie wynikała z ograniczeń technicznych urządzeń, na których jest drukowany dany produkt. 
b. dotyczy ona treści lub formy jakiegokolwiek elementu, który jest zgodny z zaakceptowanym przez Kupującego Projektem (np. treść zaproszenia, kolor lub wielość czcionki, krój tekstu, rodzaj papieru, kolor tasiemki lub cyrkonii);
b. dotyczy ona cech Produktu, które są zgodne z jego opisem, z którym Kupujący miał możliwość zapoznać się przed złożeniem zamówienia (np. gramatura papieru, rozmiar zaproszenia)
d. Produkt ma błędy lub usterki wynikające z zaakceptowanego przez Kupującego Projektu lub są one autorstwa samego Kupującego, w szczególności dotyczy to błędów interpunkcyjnych, ortograficznych, stylistycznych, literówek w imionach lub nazwiskach gości lub treści zaproszenia.
e. jej podstawą są  różnice w wyglądzie Produktów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego lub monitora (np. kolor, odcień nadruku, papierów ozdobnych, proporcje)
f. podstawą są subiektywne odczucia Kupującego, Produkt nie pasuje do koncepcji estetycznej Kupującego.
g. wady są wynikiem wszelkich przyczyn leżących po stronie Kupującego lub innego użytkownika;
h. wady polegają na uszkodzeniach mechanicznych, termicznych, chemicznych i wszystkich innych spowodowanych działaniem bądź zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej (np. przedarcie, zabrudzenie, rozlanie cieczy)
ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§17[Postanowienia końcowe]

1. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Kupującym na stronie internetowej www.amelia-wedding.pl w taki sposób, aby
-  Kupujący przed zawarciem umowy, mógł ten Regulamin przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności, zgodnie z art. 384 §4 Kodeksu cywilnego;
- Kupujący oraz Sprzedawca mogli przechowywać treść Regulaminu w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim treść ta służy;
- Kupujący oraz Sprzedawca mogli odtworzyć przechowywaną treść Regulaminu w niezmienionej formie (poprzednie wersje Regulaminu wraz z oznaczeniem dat ich obowiązywania są dostępne w zakładce „poprzednie wersje”.
2. W razie wątpliwości co do treści Regulaminu, Kupujący może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o wyjaśnienie znaczenia poszczególnych jego postanowień Regulaminu/umowy. Sprzedawca wyjaśni mu znaczenie tych postanowień.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej amelia-wedding.pl Zmiana nie dotyczy zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu, do zamówień tych, a także wszelkich skutków prawnych z nich wynikłych (w szczególności praw konsumenta) stosuje się przepisy dotychczasowe. Kupujących, którzy dokonali Rejestracji, Sprzedawca zawiadamia drogą elektroniczną o zamierzonej zmianie Regulaminu na 7 dni przed dniem wejścia zmian w życie. Jeśli w tym czasie Kupujący nie wyrejestruje się ze Sklepu, oznacza to, iż zaakceptował zmiany. Jednakże do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się przepisy dotychczasowe.
4. Reklamacje dotyczące innych kwestii niż wadliwość Produktu ą należy kierować na adres e-mail: reklamacje@amelia-wedding.pl. Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając Kupującemu odpowiedź e-mailem. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym czasie nie oznacza uznania reklamacji przez Sprzedawcę.
5. Prawem właściwym dla stosunków prawnych wynikłych z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
6. Do wszelkich sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Sprzedawcy, chyba że Kupujący jest konsumentem, wówczas właściwy jest sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego (właściwości ogólnej lub właściwości przemiennej).
7. Sprzedawca może przenieść Sklep na inny podmiot lub wnieść go aportem do spółki lub innego podmiotu. W takim przypadku on lub nabywca/spółka zawiadomi Kupujących; stosuje się wówczas przepisy o zmianie Regulaminu.
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem: 24.12.2014r i ma zastosowanie do umów o wykonanie zamówienia zawartych od tego dnia.

§18 [Własność intelektualna]

1. Produkty mogą stanowić przedmiot prawa autorskiego lub innego prawa własności intelektualnej/przemysłowej, zwłaszcza te, ze względu na estetyką, niepowtarzalność i oryginalność wzorów, nowoczesne rozwiązania i pomysły. Stanowią one wytwór pracy twórczej, łączącej dobór rozwiązań kolorystycznych oraz ciekawych pomysłów na aranżację weselnych sal, urozmaicenie imprez i okoliczności z nią związanych.
2. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej i przemysłowej do Produktów przysługują wyłącznie Sprzedawcy.
3. Na mocy Umowy o wykonanie zamówienia Kupujący nie uzyskuje żadnych praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej i przemysłowej do Produktów, nabywa on jedynie egzemplarze tych Produktów oraz prawo do wykorzystywania ich na weselu lub imprezie - w zakresie wynikającym z ich treści oraz rodzaju.
4. Jakiekolwiek inne wykorzystanie Produktów, w szczególności powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, zamieszczanie na stronach internetowych, publiczne udostępnienia, wykonywanie produktów na ich bazie (opracowania), stanowić będzie naruszenie praw Sprzedawcy i rodzi odpowiedzialność prawem przewidzianą.